skip to Main Content
Claim je korting maak nu een afspraak!

Hoge zomerkorting tot wel €350,- op je behandeling in juni en juli

Algemene voorwaarden Nationaal Oogcentrum

Deze algemene voorwaarden zijn begrijpelijk geschreven. Geen kleine lettertjes of onduidelijke constructies. Natuurlijk kunnen wij niet alles in detail beschrijven. Uiteindelijk gaat het om vertrouwen en oprechtheid. Je kunt van ons verwachten dat wij afspraken nakomen en hetzelfde mogen wij van jou verwachten. Naast de specifieke afspraken over jouw behandeling gelden deze algemene afspraken. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van de tussen jou en de zorgverlener gesloten behandelingsovereenkomst.

1. Definities

  • Nationaal Oogcentrum: de Zorgaanbieder.
  • Zorgaanbieder: de organisatie die medische verrichtingen door Zorgverlener laat uitvoeren.
  • Zorgverlener: de behandelaar die bij cliënt een medische behandeling uitvoert.
  • Cliënt: natuurlijke persoon die aangegeven heeft een medische behandeling te wensen, uitgevoerd door Zorgverlener.
  • Behandeling: medische ingreep van waarvoor een Behandelingsovereenkomst is samengesteld.
  • Behandelingsovereenkomst (Letter of Consent/ Toestemmingsformulier): overeenkomst waarin de afspraken over de medische en/of cosmetische verrichting zijn vastgelegd alsmede gewezen wordt op de risico’s die aan de medische en/of cosmetische verrichting verbonden zijn en op de zorgplicht van de cliënt zelf.
  • Tarieven: de aangeboden behandelbedragen of de bedragen die op een andere wijze worden gecommuniceerd.
  • Klacht: een door of namens een Cliënt bij de zorgverlener of Zorgaanbieder ingediend bezwaar tegen de wijze van zorg respectievelijk dienstverlening.
  • Klachtenregeling: een door Zorgaanbieder opgestelde procedure volgens de wettelijke richtlijnen die Cliënt kan gebruiken voor de beoordeling van zijn Klacht.

2. Wat mag de Cliënt van de Zorgverlener en Zorgaanbieder verwachten

2.1 Informatie

2.1.1 Uitgebreide en eerlijke voorlichting

De Zorgaanbieder en Zorgverlener zullen de Cliënt uitvoerig informeren over de mogelijkheden die het ongemak bij Cliënt kunnen oplossen. Cliënt zal daarbij de Zorgverlener alle van belang zijnde informatie verstrekken, zodat de Zorgverlener een duidelijk beeld krijgt van de wensen en verwachtingen van Cliënt. Daarbij zal Zorgverlener Cliënt de Behandeling(en) duidelijk uitleggen en wijzen op de alternatieven, de beperkingen, de risico’s, de zorgplicht van cliënt en het verloop van het herstel.

2.1.2 Kosten van de behandeling

Indien van toepassing ontvangt u voor aanvang van de behandeling een behandelovereenkomst. Hieraan is de overeengekomen behandelprijs verbonden. U ontvangt bij het aangaan van een behandeling een factuur. Deze dient u te voldoen zoals overeengekomen is en aangegeven staat op de factuur. Betalingen met een credit card zijn niet mogelijk.

2.1.3 BTW

Over ooglaserbehandelingen en lensimplantaten wordt geen BTW gerekend.

2.1.4 Informatie over de behandeling

De Zorgaanbieder zal namens de zorgverlener er voor zorg dragen dat Cliënt voorzien wordt van uitgebreide en begrijpelijke informatie over de medische verrichting. Deze informatie ontvangt Cliënt bij het aangaan van de Behandelingsovereenkomst of ontvangt Cliënt deze voor, tijdens en na de Behandeling.

2.1.5 Website

Cliënt kan tevens op de (verschillende) website(s) van Zorgaanbieder uitgebreide informatie tot zich nemen over de gewenste of afgesproken behandeling.

2.2 Kundige Zorgverleners

2.2.1 Kwaliteit van de Zorgverlener

Zorgaanbieder staat ervoor in dat Cliënt wordt behandeld door een ervaren Zorgverlener, die een onberispelijke staat van dienst heeft en zijn werkzaamheden volgens de wet mag uitvoeren. De Zorgverlener zal uitsluitend Behandelingen uitvoeren, waarin hij bevoegd en/of geschoold en ervaren is.

2.2.2 Bereikbaarheid van de Zorgverlener

De Zorgverlener is voor Cliënt tijdens het gehele behandelproces bereikbaar of heeft bij afwezigheid zorg overgedragen voor waarneming.

2.2.3 Indicatiestelling

De Zorgverlener stelt de indicatie of heeft daarvoor een assistent aangesteld, die de indicatiestelling namens de Zorgverlener uitvoert. De Zorgverlener is uiteindelijk verantwoordelijk voor de keuze van de Behandeling.

2.2.4 Onderzoek voor de behandeling

Onderdeel van toelating voor een Behandeling is een onderzoek naar het medisch verleden van de Cliënt. Cliënt dient een zogenaamd anamneseformulier in te vullen. De Zorgverlener onderzoekt aan de hand van deze gegevens of er sprake is van verhoogde risico’s bij de gewenste Behandeling. Indien deze onaanvaardbaar zijn dan zal de Zorgverlener een Behandeling niet uitvoeren en Cliënt doorverwijzen naar een medisch specialist.
Bij Behandelingen onder algehele anesthesie zal daarnaast de anesthesioloog uw anamnese vooral onderzoeken op hart- en longproblemen.

2.3 Apparatuur en hulpmiddelen

2.3.1 Apparatuur

Zorgaanbieder staat er voor in dat alle gebruikte apparatuur geschikt is bij de uitvoering van de uit te voeren Behandeling. Dat houdt in dat het instrumentarium schoon en indien van toepassing steriel is en dat de apparatuur veilig is conform de richtlijnen die daarvoor bestaan.

2.3.2 Hulpmiddelen

De Zorgverlener maakt bij zijn werkzaamheden gebruik van apparatuur en andere medische hulpmiddelen, die zijn geregistreerd en waarvan de herkomst kan worden getraceerd.

2.4 Nazorg

2.4.1 Informatie

Cliënt ontvangt uitvoerige schriftelijke instructies voor de periode na de Behandeling en indien nodig persoonlijke instructies van de Zorgverlener.

2.4.2 Bereikbaarheid

Na de behandeling kan Cliënt, gedurende 2 weken na de behandeling een beroep blijven doen op de Zorgverlener indien Cliënt zich ongemakkelijk voelt of nog vragen heeft. De Zorgaanbieder is op werkdagen van 09.00 uur tot 17.30 uur daarvoor rechtstreeks bereikbaar op nummer: 088 44 88 444. En buiten deze tijden rechtstreeks via de noodtelefoon, nummer: 088-4488442. Dit noodnummer is alleen bestemd voor urgente oogheelkundige klachten de eerste dagen na je behandeling bij het Nationaal Oogcentrum. 

2.4.3 Bescherming en bewaring Cliëntengegevens

Cliëntgegevens worden door de Zorginstelling gedurende 15 jaren bewaard en deze zijn alleen door betrokkenen van de Zorginstelling en Cliënt in te zien.

2.5 Dossier

2.5.1 Dossiervorming en bewaartermijn

De Zorgverlener richt een dossier in met betrekking tot de Behandeling van de Cliënt. Voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is, maakt de Zorgverlener aantekening van de gegevens over de gezondheid van de Cliënt en de uitgevoerde verrichtingen en neemt hij andere stukken met zodanige gegevens op. Zorgaanbieder zal relevante informatie in het dossier verwerken, die niet via de zorgverlener gelopen zijn.

2.5.2 Inhoud dossier

Door Zorgverlener en/of Zorgaanbieder worden onder meer in het dossier vastgelegd de bijzondere omstandigheden die voorafgaand aan de Behandeling zijn geconstateerd, de eventueel toegediende of gebruikte materialen, de traceerbaarheid van gebruikte materialen, de gebruikte medische hulpmiddelen en de gegevens tijdens de Behandeling. Tevens worden aantekeningen gemaakt tijdens de consulten na de Behandeling en bevinden zich foto’s van vóór en na de Behandeling in het dossier.

2.5.3 Inzage in dossier

Op verzoek van de Cliënt verstrekt Zorgverlener zo spoedig mogelijk inzage en/of een gratis afschrift van het dossier aan de Cliënt. Indien een derde inzage in het dossier wenst dan zal Zorgaanbieder deze alleen verstrekken na schriftelijke goedkeuring van Cliënt.

2.5.4 Bewaartermijn dossier

Behalve als om eerdere vernietiging schriftelijk is gevraagd bewaart de Zorgaanbieder het Cliëntendossier gedurende 15 jaren vanaf het tijdstip van sluiten dossier.

2.6 Aansprakelijkheid Zorgverlener

De Zorgverlener is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die Cliënt lijdt als gevolg van een verwijtbare tekortkoming van de Zorgverlener in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Behandelingsovereenkomst. De aansprakelijkheidsstelling zal door derden worden afgewikkeld. Cliënt zal overtuigende (foto)documentatie van de geleden schade overleggen.

2.7 Aansprakelijkheid Zorgaanbieder

Indien door verwijtbare nalatigheid van zorgaanbieder de cliënt schade lijdt tijdens het verblijf in de kliniek draagt de zorgaanbieder hiervoor de aansprakelijkheid. De aansprakelijkheidsstelling zal door derden worden afgewikkeld. Cliënt zal overtuigende (foto)documentatie van de geleden schade overleggen.

3. Wat mag de Zorgaanbieder van de Cliënt verwachten

3.1 Informatie verstrekken over medische verleden

Cliënt zal indien gevraagd Zorgverlener alle informatie geven over zijn medische voorgeschiedenis en het gebruik van medicatie. Cliënt zal meewerken aan het verstrekken van medische gegevens van andere specialisten.

3.2 Verwachtingen, complicaties en resultaat

3.2.1 Verwachtingen

Cliënt heeft zich gerealiseerd dat medisch/cosmetische Behandelingen leiden tot verbeteringen maar nooit tot perfectie. Cliënt heeft zijn verwachtingen duidelijk kenbaar gemaakt en de antwoorden van de Zorgverlener betrokken in de afweging voordat hij deze Behandelingsovereenkomst is aangegaan.

3.2.2 Complicaties

Cliënt heeft zich gerealiseerd dat tijdens en na de Behandeling infecties en complicaties kunnen optreden. Cliënt heeft voor het aangaan van de Behandelingsovereenkomst een afweging gemaakt dat deze risico’s voldoende opwegen tegen het doel van de Behandeling.

3.2.3. Resultaat

Tijdens de informatieve fase heeft Zorgverlener duidelijk aangeven wat Cliënt mag verwachten van de voorgenomen Behandeling. Cliënt realiseert zich dat Zorgverlener geen resultaatgarantie kan geven en zich uitsluitend maximaal dient in te spannen.

3.2.4 Aanspreekbaarheid

Cliënt heeft het recht de Zorgverlener aan te spreken op verwachtingen en complicaties, indien en zover Zorgverlener verzuimd heeft dit duidelijk aan Cliënt kenbaar gemaakt te hebben.

3.3. Betaling

3.3.1 Betalingen

Cliënt zal de betalingen van Behandeling voldoen zoals is overeengekomen. Indien Cliënt om enige redenen de afgesproken bedragen niet tijdig kan voldoen zal Cliënt Zorgaanbieder daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.

3.3.2 Uitblijven van betaling

In geval van niet tijdige betaling is Cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en worden alle betalingsverplichtingen direct opeisbaar. Bij niet tijdig betalen is Cliënt schadeplichtig jegens de Zorgaanbieder.

3.3.3 Rente en invorderingskosten

In geval van niet tijdige betaling is Cliënt over het openstaande bedrag vanaf de datum van verzuim wettelijke rente verschuldigd conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek. Bovendien worden buitengerechtelijke incassokosten aan Cliënt in rekening gebracht conform het incassotarief van de Koninklijke beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders onverminderd het recht van de Zorgaanbieder op volledige schadevergoeding.

3.4 Behandeldatum

Het verplaatsen van de behandeldatum is alleen mogelijk in gevallen van overmacht. Van overmacht is alleen sprake als er ernstige omstandigheden zijn waarbij van Cliënt redelijkerwijs niet verwacht kan worden de Behandeling te ondergaan.

3.5 Ontevredenheid

3.5.1 Klachtenregeling

Indien Cliënt niet tevreden is over de wijze waarop Cliënt benaderd is, over de behandeling of van mening is dat hij niet goed is voorgelicht door de Zorgverlener dan zal Cliënt de Klachtenregeling van Zorgaanbieder gebruiken.

Cliënt heeft het recht andere wegen t.a.v. zijn ontevredenheid te gebruiken nadat de gehele Klachtenregeling is doorlopen. De Klachtenregeling wordt op eerste verzoek aan Cliënt opgestuurd.

Lees hier meer over de klachtenregeling.

3.5.2 Geschillencommissie

Het Nationaal Huidcentrum is aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie waar Cliënt zijn ontevredenheid eveneens kan voorleggen.

4. Algemene bepalingen

4.1 Geheimhouding

De Zorginstelling verstrekt zonder de instemming van Cliënt geen gegevens aan derden. Alle medewerkers van de Zorginstelling hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend met een boeteclausule.

4.2 Privacy

De Zorgaanbieder hanteert een privacyreglement, dat op verzoek aan de Cliënt ter beschikking wordt gesteld. Bij het uitvoeren van de Behandeling maakt de Zorginstelling gebruik van medewerkers. Cliënt zal tijdig bezwaar maken indien hij van mening is dat dit inbreuk maakt op zijn privacy.

4.3 Afwijkingen

Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts met toestemming tussen Zorgaanbieder en Cliënt schriftelijk worden overeengekomen.

4.4 Rechtbank

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die met deze algemene voorwaarden verband houden, of die daaruit voortvloeien, zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Versie 1.1 | jan 2024

Patiëntwaarderingen
Nationaal Oogcentrum BV, LaatJeOgenLaseren.nl - Ooglaseren regio Amsterdam
Nationaal Oogcentrum BV, LaatJeOgenLaseren.nl - Ooglaseren regio Amsterdam
16 Google recensies
Mark de Laan
Mark de Laan
15 April 2024
Mooie, vernieuwde, kliniek in Naarden, waar ik ben geweest om van mijn (harde) multifocale contactlenzen af te komen. Gelukkig waren mijn ogen geschikt voor de Intralasik behandeling, met monovisie om de leesbril ook kwijt te raken. Na 2 weken kon ik al geholpen worden en het viel me super mee. De begeleiding was fijn en duidelijk, de artsen zeer kundig en geduldig, de behandeling zelf ging super snel en eigenlijk pijnvrij. Ik voelde eigenlijk niets prikken ofzo. En 's avonds kon ik zelf weer dingen scherp zien (85%). De volgende dag kon ik ook weer lezen en dus werken achter mijn PC. Aan het eind van dag 2 zag ik 90% denk ik en ging het lezen perfect. Nu een week later is de normale zicht 98% en het lezen ook al 90%. Het wordt met de dag beter en ik heb sinds de behandeling eigenlijk niets gevoeld. Ook niet net na de behandeling toen de verdoving was uitgewerkt (maar dat wisselt per persoon). Al met al ben ik dus mega blij dat ik het heb gedaan. Ook omdat ze ook speciale openingstarieven hadden, waardoor het nog extra scheelde.
Michel Duarte
Michel Duarte
2 April 2024
Vorig week mijn ogen laten laseren. De eerste uren na het laseren last van felle (zon)licht. Voor de rest geen ongemakkelijkheden. Uiterst tevreden over de service!
Mariska Weel
Mariska Weel
28 Maart 2024
Ik (46) heb begin februari 2024 mijn ogen laten laseren bij deze kliniek in Naarden. Hoewel de kliniek nieuw is (pas sinds december 2023 geopend) is de dienst doende oogchirurg iemand met erg veel ervaring op het gebied van ooglaseren. Het vooronderzoek wees uit dat mijn ogen niet geschikt bleken te zijn voor de CLEAR-behandeling (een soort SMILE+) of voor LASIK. Dit vanwege mijn hoornvlies dat te dun was. Daarnaast bleken vervangende lenzen ook (nog) geen optie. Het werd dus TransPRK. Een behandeling die sowieso al mijn voorkeur had omdat het ‘no-touch’ is: de behandeling wordt uitgevoerd met laser, zonder snijden. Dat idee stond me meer aan dan het snijden van een flap. Een week later kon ik al terecht voor de ingreep. Dat verliep vlekkeloos. De ingreep zelf duurde maar een paar minuten. Met een zonnebril op en een tas met oogdruppels kon ik naar huis. Ik heb nadien heel weinig ongemak gehad van het herstel. Ik kon me na twee dagen weer goed redden binnen en buitenshuis. Het duurde wel een week ongeveer voordat ik weer kon werken. Ik heb een bureaubaan waarbij ik de hele dag achter een computerbeeldscherm zit. Inmiddels zie ik superscherp veraf en dichtbij. Ik ben heel tevreden over deze kliniek (ook wat betreft nazorg en vriendelijkheid van de medewerkers) en kan deze iedereen aanraden.
elek4 you
elek4 you
22 Maart 2024
Heel vriendelijk ontvangen. Oogspecialisten zijn vriendelijk en duidelijk over behandeling, ook als blijkt dat laseren geen mogelijkheid is. Eerlijke behandeling.
Vin
Vin
9 Maart 2024
Het is voor mij een (inmiddels) kleine twee weken geleden dat ik een TransPRK ingreep bij Nationaal Oogcentrum heb laten doen. Ik kan ik allen maar zeggen dat deze kliniek wel echt super is! Ik ben ontzettend blij dat ik het hier heb laten doen. Iedereen is betrokken en uiterst behulpzaam. De oogarts is erg ervaren en neemt goed de tijd om adviezen te geven, vragen te beantwoorden en je helemaal mee te nemen in het proces van A-Z (en daarna). Ze zijn hier eerlijk en laten ook gerust weten dat er risicos gelden/behandelingen niet uitgevoerd kunnen worden door een te hoog risico. Ik ben in iedergeval zeer tevreden over het resultaat! Tot nog toe weinig bijwerkingen (lichte vorm van glare/halo en klein beetje last van droge ogen), maar dit wordt als het goed is gedurende tijd ook nog minder, of verdwijnt. Mijn advies, als je het overweegt om het te doen vraag dan hier een vrijblijvend oogonderzoek aan en laat je goed informeren! Het zijn tenslotte je ogen en daarvoor wil je zeker weten dat een kliniek eerlijk, betrouwbaar en veilig/hygiënisch is. Alles heb ik wel ervaren bij Nationaal Oogcentrum!
Rob
Rob
26 Februari 2024
Vakkundig team en goede voor en nazorg gehad. In het begin wat administratieve issues vanwege het nieuwe systeem. Maar dat is allemaal opgelost nu.
Aangesloten bij
Contactgegevens
Back To Top